Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ข้อคิดเรื่องการทำงานจากในหลวง รัชกาลที่ ๙

ข้อคิดเรื่องการทำงานจากในหลวง รัชกาลที่ ๙


นอกจากพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ แล้ว ในหลวงในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ การศึกษา การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม และที่จะพูดถึงในวันนี้คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานค่ะ

1.พระราชดำรัส ในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๑

“…แต่ละคนต้องปฏิบัติงานของตนด้วยความเข้มแข็งที่สุด โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วพยายามร่วมมือกัน ถ้าเห็นอะไรสิ่งใดไม่ดีไม่งามให้ช่วยกันปราบปรามหรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริง มิใช่ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัว แล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความไม่สบายหรือความไม่ดีความทุกข์ของผู้อื่น…”

เห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานึกถึงประโยชน์ของส่วนร่วมด้วย นอกจากทำหน้าที่การงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้ว หากมีใครต้องการความช่วยเหลือก็ควรจะช่วย ไม่มองข้ามหรือเห็นแก่ส่วนตัวมากเกินไป


2. พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องจากโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓

“…ทุกคนในชาติมีหน้าที่ ของตัวและถ้าแต่ละคนทำให้ได้อย่างเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริตประเทศก็ย่อมต้องปลอดภัยและก้าวหน้าไปอย่างดี…”

อีกหนึ่งเรื่องที่พระองค์ทรงย้ำให้เห็นถึงความสำคัญคือเรื่องความซื่อสัตย์และสุจริตในการประกอบอาชีพต่างๆ สามารถใช้ได้กับทุกคนและทุกองค์กร

3.พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒

“…การทำงานยากลำบากกว่าการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดลำดับให้ แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทำสิ่งใดอย่างไร เมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่องถูกโอากาสถึงมีวิชาอยู่ ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนัก…”

สำหรับพระบรมราโชวาทนี้ทรงชี้ให้เห็นว่า เราควรเลือกงานที่เหมาะและตรงกับความสามารถของตน ตรงกับที่ร่ำเรียนมาจะเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความสำคัญกับการเลือกงานที่ทำให้ถูกจริตเป็นดีที่สุดค่ะ

4.พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

“…ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นแก่บุคคลและส่วนรวม…”

หากให้เปรียบเข้าใจง่ายๆ อาจหมายถึงความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เมื่อรับปากไปแล้ว จำเป็นต้องทำให้ได้อย่างที่พูด เพราะเมื่อทำได้ตามที่ได้พูดออกไป จะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีผลกับงานถัดๆ ไปด้วยค่ะ

5.พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔

“…การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่าง ต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้น ไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงาน เป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น…”

ในการทำงานใหญ่ๆ ทรงท่านสอนว่า เราไม่ควรมานั่งทะเลาะกันว่าใครทำมากกว่า หรือน้อยกว่า ใครเป็นคนเริ่มทำ และใครทำสำเร็จ แต่ให้เราใส่ใจไปที่ผลงานที่เสร็จออกมาว่ามีคุณค่าและมีคุณภาพแค่ไหนจะดีกว่า

ทั้ง 5 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ที่ได้ยกนำมาเกี่ยวเรื่องการทำงาน ล้วนแล้วแต่ให้ข้อคิดและครรลองในการประกอบอาชีพของเราได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการทำงานได้นะคะ

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram