Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

น้อมใจรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมใจรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์         

          สำหรับปวงชนชาวไทย ถือได้ว่าเป็นมหามงคลสูงสุด ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม และทรงมีพระอัจฉริยภาพรอบด้าน หลาย ๆ คนยังจำภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมาย ร่วมกับสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ของประเทศไทยกันได้เป็นอย่างดี เรามาร่วมน้อมรำลึก ถึงพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 สมเด็จย่า

cr. http://hellomagazinethailand.com/Royalty/Princess-srinagarindra

           สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลี้ยงดูบุตรและธิดา พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อชาวไทยและประเทศชาตินั้นใหญ่หลวงมาก ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา เช่น หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยพระองค์ท่านพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการก่อตั้งมูลนิธิและทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์อีกด้วย มูลนิธิถันยรักษ์ ที่โรงพยาบาลศิริราช ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์

cr. http://hellomagazinethailand.com/Royalty/Princess-srinagarindra

            สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมาย เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การแพทย์และการสาธารณสุข การต่างประเทศ การศาสนา และอื่น ๆ

cr. http://hellomagazinethailand.com/Royalty/Princess-srinagarindra

 พระพี่นาง

พระพี่นาง

cr. http://oknation.nationtv.tv/blog/supermodels/2008/01/03/entry-3

             นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด 70 ปี โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม "

ร.9

cr.https://sites.google.com/a/nadeewit.ac.th/loveking625805/phra-rach-prawati

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4000 โครงการ นอกจากนี้ยังเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญจนทำให้พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติพระองค์เองเป็นแบบอย่าง โปรดให้มีการการปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิลขึ้นในสวนจิตรลดา และพระองค์ยังทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน องค์การและมูลนิธิต่าง ๆ มากกว่า 1000 แห่ง

ร.9

ร.9

cr. http://www.chaoprayanews.com

              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพสกนิกรเป็นหลัก ทรงงานอย่างหนัก ตรากตรำพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เพียงเพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรทั่วราชอาณาจักรมีความสงบร่มเย็นและมีความกินดีอยู่ดี และในปี พ.ศ. 2539 จากการที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างหนัก จึงได้มีการลงนามโดยประชาชนชาวไทยเพื่อถวายสมัญญานามให้พระองค์ทรงเป็น "มหาราช"

ร.9

cr. https://www.matichon.co.th/news/167031

              ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทำเพื่อประชาชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ พระราชกรณีกิจและโครงการต่าง ๆ ของทุกพระองค์ ก็ยังคงดำเนินอยู่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยสืบต่อไป ขอน้อมใจรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ร.9

cr. http://oknation.nationtv.tv/blog/supermodels/2008/01/03/entry-3

 

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram