Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

น้อมนำคำสอนของพ่อ สู่ความสุขความเจริญในชีวิต

น้อมนำคำสอนของพ่อ สู่ความสุขความเจริญในชีวิต

cr.ภาพ thairath

                ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะเสด็จสวรรคตไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อประชาชน ก็ยังคงอยู่และยังคอยช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในหลาย ๆ เรื่อง หากคนไทยน้อมนำ “คำสอนพ่อ” มาปรับใช้ในชีวิต ก็ย่อมจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส่วนหนึ่งดังต่อไปนี้

cr. ภาพจาก twitter

1. การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งดงามบริบูรณ์ไม่ได้” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2506

cr. ภาพจาก dodeden

2. ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้” พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต วันที่ 31 ตุลาคม 2518

cr. ภาพจาก hilight

3. การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว…” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2529

cr. ภาพจาก motiongraphicplus

4. คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือการรักษาความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกฝนตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์” พระราชดำรัสในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525

                นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำสอนของพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นมงคล ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หากเรายึดถือปฏิบัติกันตามคำสอนของท่าน ย่อมทำให้เกิดมหามงคลในชีวิต สามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติสุขตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram